The best Khan ? | POPxo
Lifestyle
Shah Rukh Khan 58%
Salman Khan 23%
Aamir Khan 19%
1 likes | 91 Votes
Closed
Like
Save
Share